InnovaTecno
Soluciones TIC avanzadas
Innovación
Tecnológica 4.0

Realidad Virtual Realidad Aumentada Simuladores 3D-4D-5D Arcade RV iOt Telepresencia Gafas 3D


Gran Simulador 5D
Instalado en un Centro de reciclaje de residuos urbanos.

Simulador de Realitat Virtual Simulador de Realitat Virtual

Hem construït i instal·lat un simulador estereoscópic de Realitat virtual per a una planta de tractament de residus urbans.

Aquest simulador disposa d'una pantalla de projecció envolupant de 2,80 x 22,38 metres (alt, ample), sis equips de projecció estereoscópica (12 projectors) sincronitzats, efectes especials d'emissió d'olors, emissió de calor intensa, dolls d'aire comprimit... i connecta amb setze butaques amb moviment horitzontal i vertical sincronitzat amb la pel·lícula.

La pel·lícula que hem produït per a la simulació, pretén situar a l'espectador dins del recorregut que efectuen els residus en el procés de reciclatge, com si ell mateix fos un d'ells, experimentant sensacions en primera persona d'acord amb els diferents tractaments que s'apliquen a aquests residus. Les butaques tenen moviment sincronitzat amb la projecció donant la sensació de que ens trobem en una nau. Al mateix temps, ens trobem immersos en l'escena mitjançant la visió estereoscópica i la pantalla envolupant.

Un potent programari de producció pròpia sincronitza i ajusta totes les projeccions , mou les butaques i connecta els efectes especials per donar als espectadors sensacions extraordinàries en un espectacle únic. El conductor de la nau disposa d'un comandament per interactuar amb un panell de control en la pròpia pantalla i conduir als passatgers a través d'aquesta increible aventura.


Simulador de Realitat Virtual Simulador de Realidad Virtual

Hemos construido e instalado un simulador estereoscópico de Realidad virtual para una planta de tratamiento de residuos urbanos.

Este simulador dispone de una pantalla de proyección envolvente de 2,80 x 22,38 metros (alto, acho), seis equipos de proyección estereoscópica (12 proyectores) sincronizados, efectos especiales de emisión de olores, emisión de calor intenso, chorros de aire comprimido... y conecta con dieciséis butacas con movimiento horizontal y vertical sincronizado con la película.

La película que hemos producido para la simulación, pretende situar al espectador dentro del recorrido que efectúan los residuos en el proceso de reciclaje, como si él mismo fuera uno de ellos, experimentando sensaciones en primera persona en consonancia con los distintos tratamientos que se aplican a esos residuos. Las butacas tienen movimiento sincronizado con la proyección dando la sensación de que nos encontramos en una nave. Al mismo tiempo, nos encontramos inmersos en la escena mediante la visión estereoscópica y la pantalla envolvente. 

Un potente software de producción propia sincroniza y ajusta todas las proyecciones , mueve las butacas y  conecta los efectos especiales  para dar a los espectadores sensaciones  extraordinarias en un espectáculo único. El conductor de la nave dispone de un mando para interactuar con un panel de control en la propia pantalla y conducir a los pasajeros  a través de esta increible aventura.


Virtual Reality Simulator Virtual Reality Simulator

We have built and installed a simulator of stereoscopic virtual reality for a waste treatment plant.

This simulator provides a projection screen surround of 2.80 x 22.38 meters (height, width), six teams of stereoscopic projection (12 projectors) synchronized, special effects of odour emission, emission of intense heat, compressed air jets ... and connects with sixteen seats with horizontal and vertical movement synchronized with the film.

The film that we have produced for the simulation, aims to place the spectator into the route that carried out the waste in the recycling process, as if it were one of them, experiencing sensations in the first person in line with the different treatments that are applied to these residues. The chairs have movement synchronized with the projection giving the feeling that we are in a ship.

A powerful production software synchronizes itself and sets all the projections , moves the armchairs and connects the special effects to give the viewers sensations overtime in a unique spectacle. The driver of the nave has a command to interact with a control panel in the display itself and lead to passengers through this incredible adventure.

 

Simulador Vista 1
Simulador Vista 2
Simulador Vista 3
Simulador Vista 4

La pel·lícula -  La película - The Movie

Simulador de Realitat VirtualAquí exposem una sèrie d'escenes en 2D. Punxa en les ulleres que tens sota les explicacions i podràs veure la mateixa escena en manera panoràmica. Per a això necessites una ulleres anaglifo vermell/cyan i descarregar un visor de mons en Realitat Virtual. Fes clic en les ulleres i podràs veure aquestes escenes en 3D estereoscópico equipat amb ulleres per anaglifo. Segueix les instruccions. Aquesta pel·lícula s'emetrà en tres idiomes, català, espanyol i anglès. Sota pots veure alguns fotogrames corresponents a diferents escenes. Al final de la pàgina pots veure la pel·lícula completa en les dues pantalla frontals. De moment únicament oferim la versió en català. Molt ràpid podràs triar l'idioma i veure-la en manera estereoscópica.
Simulador de Realidat VirtualAquí exponemos una serie de escenas en 2D. Pincha en las gafas que tienes bajo  las explicaciones y podrás ver la misma escena en modo panorámico. Para ello necesitas una gafas anaglifo rojo/cyan y descargar un visor de mundos en Realidad Virtual. Haz click en las gafas y podrás ver estas escenas en 3D estereoscópico equipado con gafas para anaglifo. Sigue las instrucciones. Esta película se emitirá en tres idiomas, catalán, español e inglés. Debajo puedes ver algunos fotogramas correspondientes a distintas escenas. Al final de la página puedes ver la película completa en las dos pantalla frontales. De momento únicamente ofrecemos la versión en catalán. Muy pronto podrás elegir el idioma y verla en modo estereoscópico.
Virtual Reality SimulatorHere we present a series of scenes in 2D. Click on the glasses that you have under the explanations and you can see the same scene in widescreen mode. To do this, you will need a anaglyph glasses red/cyan and download a viewer of worlds in Virtual Reality. Click on the glasses and you can see these scenes in stereoscopic 3D equipped with anaglyph glasses. Follow the instructions. This film will be issued in three languages, Catalan, Spanish and English. 


Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos

Simulador de Realitat Virtual En en l'hangar abans de partir...
Entrem a l'hangar en el qual es troba la nau que ens portarà per les entranyes de la planta de reciclatge. La guia verda ens dóna la benvinguda i instruccions per al nostre fantàstic viatge.
Simulador de Realitat Virtual En el hangar antes de partir...
Entramos al hangar en el que se encuentra la nave que nos llevará por las entrañas de la planta de reciclaje. 
La guía verde nos da la bienvenida e instrucciones para nuestro fantástico viaje.

Simulador de Realitat Virtual In the Hangar before starting ...
We walked into the hangar in which is the ship that will take us through the bowels of a recycling plant. The green guide gives us welcome and instructions for our fantastic travel.
Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos


Simulador de Realitat Virtual En l'espai...
La nau solcarà l'espai fins a xocar amb unes peces d'escombraries espacials caient a un contenidor d'escombraries. El camió ens recull i ens porta a la planta de reciclatge.
Simulador de Realitat Virtual En el espacio...
La nave surcará el espacio hasta chocar con unas piezas de basura espacial cayendo a un contenedor de basura. El camión nos recoge y nos lleva a la planta de reciclaje.
Simulador de Realitat Virtual In the space...
The spaceship plying the space up to collide with some pieces of space debris falling into a garbage container. The truck picks us and brings us to the recycling plant.
Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos

Simulador de Realitat Virtual Arribant a la planta...
El contenidor és abocat a l'entrada de la planta i un enorme polp ens posa en una cinta transportadora, juntament amb els residus, que ens portarà a l'interior de la planta.

Simulador de Realitat Virtual Llegando a la planta...
El contenedor es abocado a la entrada de la planta y un enorme pulpo nos  pone en una cinta transportadora, junto con los residuos, que nos llevará al interior de la planta.

Simulador de Realitat Virtual Arriving to the recycling plant...
The container is doomed to the entrance of the plant and a huge octopus puts us on a conveyor belt, along with the waste, which will take us inside the plant.

Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos

Simulador de Realitat Virtual Navegant per l'interior...
Passem per estranys llocs on els residus sofreixen tractaments especials. Se separaran per grandària, s'extrauran els objectes metàl·lics, materials plàstics...
Simulador de Realitat Virtual Navegando por el interior...
Pasamos por extraños lugares donde los residuos sufren tratamientos especiales. Se separarán por tamaño, se extraerán los objetos metálicos, materiales plásticos...
Simulador de Realitat Virtual Navigating the inside ...
We went through strange places where waste suffer special treatments. Are separated by size, it will extract the metal objects, plastic materials ....
Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos

Simulador de Realitat Virtual Navegan per l'interior...
... conduïts per una cadena de cintes transportadoras que pugen, baixen... i nosaltres ens movem cap amunt, cap avall...
Simulador de Realitat Virtual Navegando por el interior...
... conducidos por una cadena de cintas transportadoras que suben, bajan... y nosotros nos movemos hacia arriba, hacia abajo...
Simulador de Realitat Virtual Navigating the inside ...
... Driven by a chain of conveyor belts that go up, down ... and we are moving up, down ...
Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos

Simulador de Realitat Virtual Navegan per l'interior...
Una nau amiga ens ajudarà a sortir de situacions impossibles.
Simulador de Realitat Virtual Navegando por el interior...
Una nave amiga nos ayudará a salir  de situaciones imposibles.
Simulador de Realitat Virtual Navigating the inside ...
A spaceship friend will help us to get out of situations impossible.
Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos

Simulador de Realitat Virtual Navegan per l'interior...
Arribem amb els residus orgànics que no hagin estat separats prèviament una gran nau en la qual romanen quaranta dies en descomposició. Uns grans corrons els mouen lentament d'un a un altre costat de la nau. Mentre s'obté Biogas que es porta a la xarxa de distribució per al seu aprofitament. Els residus descomposts s'utilitzaran per a la fabricació de compost.
Simulador de Realitat Virtual Navegando por el interior...
Llegamos con los residuos orgánicos que no hayan sido separados previamente  a una gran nave en la que permanecen cuarenta días en descomposición. Unos grandes rodillos los mueven lentamente  de uno a otro lado de la nave. Mientras se obtiene Biogas que se  lleva a la red de distribución para su aprovechamiento.
Los residuos descompuestos se utilizarán para la fabricación de compost.
Simulador de Realitat Virtual Navigating the inside ...
We arrived with the organic waste that have not been previously separated a large hangar in the remaining forty days in decomposition. Some large rollers move slowly from one to the other side of the nave. While Biogas is produced which leads to the distribution network for its development. The decomposed waste will be used for the manufacture of compost.
Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos

Simulador de Realitat Virtual Navegan per l'interior...
Entrem a la incineradora juntament amb tot allò que no ha pogut ser reciclat. Experimentem una intensa calor mentre cremen a molt alta temperatura. L'energia despresa en la combustió es convertirà en energia elèctrica que serà portada a la xarxa de subministrament per al seu consum.
Simulador de Realitat Virtual Navegando por el interior...
Entramos a la incineradora junto con todo aquello que no ha podido ser reciclado. Experimentamos un intenso calor mientras los residuos arden a muy alta temperatura. La energía desprendida en la combustión se convertirá en energía eléctrica que será llevada a la red de suministro para su consumo.
Simulador de Realitat Virtual Navigating the inside ...
We walked to the incinerator together with everything that has not been able to be recycled. We experience an intense heat while burn at very high temperature. The energy released in the combustion will be converted into electrical energy that will be carried to the network of supply for their consumption.
Ver en modo estereoscopico
Simulador reciclaje residuos urbanosSimulador reciclaje residuos urbanos
Simulador de Realitat Virtual S'apropa el final del nostre  viatge...
S'apropa el final del nostre fantàstic viatge. Sortim per la xemeneia i ens dirigim novament a l'hangar on la guia verda ens acomiadarà. Abans creuarem el sostre de la planta i veurem centenars de panells solars captant energia per subministrar a la xarxa elèctrica.
Simulador de Realitat Virtual Se acerca el final de nuestro viaje...
Se acerca el final de nuestro fantástico viaje. Salimos por la chimenea  y nos dirigimos nuevamente al hangar donde la guía verde nos despedirá.
Antes cruzaremos el techo de la planta y veremos cientos de paneles solares captando energía para suministrar a la red eléctrica.
Simulador de Realitat Virtual It's near the end of our travel...
We went out by the fireplace and we headed back to the hangar where the green guide we bid farewell. Before we cross the roof of the facility and we will see hundreds of solar panels by capturing energy to supply to the mains.
Ver en modo estereoscopico

 

PsicoRV
Más Información.
Simulador de Realitat Virtual Aquí pots veure la part frontal de la pel·lícula. De moment la locució és en català, molt ràpid podràs seleccionar l'idioma i veure-la en manera estereoscópica.

Simulador de Realitat Virtual Aquí puedes ver la parte frontal de la película. De momento la locución es en catalán, muy pronto podrás seleccionar el idioma y verla en modo estereoscópico.

Simulador de Realitat Virtual Here you can see the front of the film. At the moment the locution is in catalan, very soon you will be able to select the language and see it in stereoscopic mode.